OBZOR-2009-09: Z jednání ústředí OSŽ

27.02.2009 08:49

Zasedání ústředí, které proběhlo v úterý 24. února v Praze, přijalo zásadní usnesení, v němž se hovoří o možném porušení sociálního smíru. Vzniklo poté, co členové ústředí vyslechli informace ze zásadních jednání vedení OSŽ posledních dnů, během nichž se situace na železnici vyhrotila.

 

I. místopředseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša hovořil o špatné ekonomické situaci Českých drah, a. s., jimž chybějí 3 mld. Kč na financování osobní dopravy, dále se zmínil o jednání Hospodářského výboru Parlamentu (15. 1.), na němž mimo jiné zazněl návrh na založení dceřiné společnosti Českých drah „Nemovitosti“. Informoval také o situaci ve společnosti ČD Cargo, a. s., ohrožené masivním propouštěním, a o chystaném outsourcingu činností v SŽDC. „Situace spěje k rozebrání železniční dopravy,“ podotkl J. Pejša.

Jeho slova doplnil vedoucí tajemník OSŽ Vladislav Vokoun: „Vypadá to, že se zahájil frontální útok na českou železnici,“ poznamenal mimo jiné a připomněl v této souvislosti časté mediální útoky na České dráhy. Zmínil se rovněž o přípravě zákona o veřejné dopravě (nyní zákona o přepravě osob), který má vyřešit způsob financování veřejných dopravců, ale nedefinuje délku uzavírání regionálních smluv. „Pokud zákon bude přijat v této podobě, přispěje k rozkladu Českých drah,“ řekl Vladislav Vokoun. K chystaným outsourcingům v SŽDC Vladislav Vokoun poznamenal, že nelze počítat s tím, že je OSŽ bude podporovat, zvlášť když již dnes je jasné, že dva velké outsourcingy (čištění kolejových vozidel a železniční zdravotnictví) nebyly úspěšné.

Po vyslechnutí informací o nebezpečné situaci pro veškerou železniční dopravu v České republice a s ní spolupracující obory hospodářství uložilo ústředí OSŽ představenstvu OSŽ, aby učinilo nezbytné kroky k přípravě stávky. Uložilo I. místopředsedovi Bc. Jaroslavu Pejšovi informovat o tomto rozhodnutí ministra dopravy ČR Ing. Petra Bendla, všechny členy Hospodářského výboru a Dopravního podvýboru Poslanecké sněmovny a také ostatní odborové svazy působící na železnici. Všem členům ústředí OSŽ a revizní komise OSŽ, kteří se budou zúčastňovat konferencí nebo členských schůzí OSŽ, ústředí uložilo, aby důrazně vysvětlovali příčiny rozhodnutí ústředí OSŽ a připravovali členskou základnu na možnou stávku. Vedoucímu oddělení ESO JUDr. Petru Večeřovi bylo uloženo vypracovat odborný posudek o možnostech stávky v oblasti infrastruktury, aby nedošlo ke kolizi se zákony ČR.

Na jednání ústředí se dostavil místopředseda ČMKOS Jaroslav Zavadil a také předseda ASO Bohumír Dufek. Oba byli informováni o rozhodnutí ústředí OSŽ a byla s nimi projednána koordinace postupu.

Kromě uvedeného mimořádného bodu se ústředí zabývalo plánovaným programem. Byly předloženy předběžné výsledky hospodaření za rok 2008, návrh rozpočtu OSŽ pro rok 2009 (rozpočet byl schválen), informace o stavu finančních prostředků na účtech OSŽ k 31. 1. 2009, informace o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za II. pololetí 2008 (zprávu otiskneme v příštím čísle). Dále se členové ústředí zabývali přípravou V. sjezdu OSŽ a vzali na vědomí zprávu o činnosti oddělení BOZP v roce 2008 (výtah ze zprávy uveřejníme v některém z nejbližších čísel), informaci o organizování sportovních soutěží železničářů v roce 2009 a informaci o vyřizování stížností, připomínek a námětů v roce 2008.

V bodě „různé“ se mimo jiné opět hovořilo o organizaci rekreací a o snaze zajistit co nejspravedlivější příděl poukazů. Současný systém (podle nějž nabídku rekreací dostali jako první elektronickou poštou závodní výbory OSŽ) se jeví jako zatím nejlepší. Pokud se do některých ZV OSŽ informace nedostala, je většinou chyba na jejich straně, neboť neinformovali mezinárodní oddělení OSŽ o změně adresy.

Zdeňka Sládková
 

 

 

zdroj:  https://www.osz.org/